knutson's logo
160 Pound Firearm Deer – 2018

WEIGHT: 169 Pounds
WEIGHT: 168 Pounds
WEIGHT: 168 Pounds
RACK SIZE: 10 Point
RACK SIZE: 10 Point
RACK SIZE: 8 Point
HUNTER'S NAME: Ben Stapish
HUNTER'S NAME: Ed Crawford
HUNTER'S NAME: Kevin Orban
COUNTY: Washtenaw
COUNTY: Lenawee
COUNTY: Jackson
DATE: November 16, 2018 DATE: November 15, 2018 DATE: November 24, 2018

WEIGHT: 167 Pounds
WEIGHT: 167 Pounds
WEIGHT: 167 Pounds
RACK SIZE: 10 Point
RACK SIZE: 8 Point
RACK SIZE: 8 Point
HUNTER'S NAME: Dan Yoder
HUNTER'S NAME: Jerry Prato
HUNTER'S NAME: Colin Maurer
COUNTY: Hillsdale
COUNTY: Lenawee
COUNTY: Jackson
DATE: November 18, 2018 DATE: November 17, 2018 DATE: November 18, 2018

WEIGHT: 165 Pounds
WEIGHT: 165 Pounds
WEIGHT: 165 Pounds
RACK SIZE: 10 Point
RACK SIZE: 10 Point
RACK SIZE: 8 Point
HUNTER'S NAME: Grant Burnett
HUNTER'S NAME: Anthony Stockdale
HUNTER'S NAME: Ken Petterle
COUNTY: Eaton
COUNTY: Lenawee
COUNTY: Lenawee
DATE: November 15, 2018 DATE: November 18, 2018 DATE: November 15, 2018
WEIGHT: 164 Pounds
WEIGHT: 164 Pounds
WEIGHT: 162 Pounds
RACK SIZE: 14 Point
RACK SIZE: 10 Point
RACK SIZE: 9 Point
HUNTER'S NAME: Pinkney Chapman
HUNTER'S NAME: Ashton Platt
HUNTER'S NAME: Mike Owsley
COUNTY: Hillsdale
COUNTY: Lenawee
COUNTY: Jackson
DATE: November 15, 2018 DATE: November 15, 2018 DATE: November 15, 2018
WEIGHT: 162 Pounds
WEIGHT: 162 Pounds
WEIGHT: 160 Pounds
RACK SIZE: 9 Point
RACK SIZE: 8 Point
RACK SIZE: 8 Point
HUNTER'S NAME: Mike Kopp
HUNTER'S NAME: Jeramie Smilowski
HUNTER'S NAME: Eathan Hicks
COUNTY: Jackson
COUNTY: Jackson
COUNTY: Lenawee
DATE: November 18, 2018 DATE: November 15, 2018 DATE: November 15, 2018
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Return to Firearm Photos Page